Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar

çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES: 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde

sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme

yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler

karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal

sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal

sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya

yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden

gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere

hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda

siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili

olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere

Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise

belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi,

adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya

düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise

belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda

gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

teslim edilecektir.


9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,

satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön

Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin

kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi

verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat

bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın

yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen

süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim


edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın

sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve

varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim

etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara

uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini

koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve

öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı

bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik

edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması

halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği

tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde

toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda

teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi

ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü

teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi

ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız

kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans

kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3

gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların

borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir

sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,

durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal

edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat

süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep

etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile

yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından

iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI

tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına

yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya

iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci

ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra

kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve

diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer

yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı

bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik

yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,

kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim

almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı

kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.


9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya

ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı

tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini,

siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin

bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan

talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede

sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde

ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair

bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle

uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten

tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet

etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak

tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel

ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,

başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye

başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva

atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan

ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine

ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak

amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi

desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir

garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye

işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin

hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk

alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine

uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün

kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)

gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk

üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma

hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden

önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma

hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya

aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini

peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli

taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu

sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri

çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün

faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte

gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE

FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,


c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre

içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve

20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa

veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle

yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun

kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu

değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit

tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı

iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri

gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj

malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma

tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından

ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan

ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması

mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete

ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler

veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının,

kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama

cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması

halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona

ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının

kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir

yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,

kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,

bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 


12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,

kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve

bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka

hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep

edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,

borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda

belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici

işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine

yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem

heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici

hakem heyetleri,


b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin

altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk

Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası

ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem

heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin

tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu

sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde

gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.